2018 Activity Permission Notes

Gymnastics (pdf 356 KB)

Dance Info note (pdf 241 KB)

Dance Audition (pdf 459 KB)

Cross Country (pdf 415 KB)

Yr 6 T Shirts (pdf 262 KB)

Life Education (pdf 431 KB)

THRASS Charts (pdf 358 KB)

University Competitions (pdf 483 KB)

Parent helper (pdf 269 KB)

ZoosnooZ (pdf 276 KB)

Itinerary (pdf 120 KB)

Medical (pdf 23 KB)

What to Bring (pdf 269 KB)